Công văn số 712/SGDĐT-GDTrH V/v Triển khai công tác giáo dục ATGT năm học 2018-2019