Công văn số 332/SGDĐT-VP V/v đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5